Podpořte kandidaturu pořadatelství Mistrovství světa v biatlonu 2020/2021

Vybraných 11 nej fotek odměníme super cenami!

5 x vstupenkou na SP 2016 do NMNM

5 x fotoknihou Křišťálová sezóna

1 x dresem podepsaným reprezentanty ČR

Pravidla soutěže PODPOŘTE KANDIDATURU POŘADATELSTVÍ MISTROVSTVÍ SVĚTA V BIATLONU 2020/2021
 

1. ORGANIZÁTOR A POŘADATEL SOUTĚŽE

Organizátorem a pořadatelem soutěže je Český svaz biatlonu, z.s. IČO: 00539180,
spisová značka:    L 160 vedená u Městského soudu v Praze, sídlo: U Pergamenky 1511/3, Holešovice, 170 00 Praha (dále jen „organizátor“ nebo „pořadatel“).

2. DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá od 18. 8. 2016 do 1. 9. 2016 na stránkách http://kandidatura2021.vysocina-arena.cz/ a vyhlášení výherců se uskuteční přímo na  Facebookových stránkách Český biatlon - https://www.facebook.com/biatlon.cz/ 

Soutěž probíhá na území České republiky prostřednictvím webových stránek http://kandidatura2021.vysocina-arena.cz/ Tato pravidla upravují podmínky soutěže pro soutěžící s bydlištěm na území České republiky.
 

3. ÚČAST V SOUTĚŽI

Soutěžícím může být pouze fyzická osoba starší 12 let s doručovací adresou na území České republiky, která splní stanovená pravidla soutěže.
 
Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých. 

4. MECHANIKA SOUTĚŽE

Při účasti v soutěži souhlasí soutěžící s tím, aby pořadatel využil dostupné informace, které vyplní soutěžící při registraci do soutěže při sdílení soutěžní fotografie na webové stránce biatlon.cz, facebookovém profilu Český biatlon a foto stěně vyrobené pro kongres IBU v moldavském Kišiněvu konaném 1. 9. 2016 do 4. 9. 2016 s možností jejího dalšího využití.

Soutěž spočívá v nahrání vlastní fotografie na webové stránky http://kandidatura2021.vysocina-arena.cz. Fotografie nesmí porušovat dobré mravy. Odborná porota složená ze zástupců ČSB vybere autory 11 nejzajímavější fotografii, mezi které rozdělí výhry.

5. VÝHRY V SOUTĚŽI

Do soutěže pořadatel poskytl tyto ceny:
5 x vstupenka na SP 2016 do NMNM
5 x fotokniha Křišťálová sezóna
1 x dres podepsaný reprezentanty ČR

6. VÝHERCI

Výherci jsou soutěžící, kteří splnili výše uvedené podmínky, nahráli soutěžní fotografii na webové stránky fotografii a byli vybráni porotou.

Nárok na výhru ztrácí soutěžící, který nesplní některou z podmínek účasti v soutěži nebo neprokáže její splnění, který jakkoli jedná v rozporu s těmito pravidly nebo který je ze soutěže vyloučen. Dále je ze soutěže vyloučen soutěžící, který neodpoví na výherní mail pořadatele do 30 dnů po jeho obdržení, aby se domluvil na předání výhry.  

7. PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ VÝHER

Výherci budou po skončení soutěže obeznámeni na emailovou adresu, kterou uvedli při registraci do soutěže. Následně se domluví na detailech předání výhry. 

8. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ, SCHVÁLENÍ PRAVIDEL

Soutěžící vyslovuje registrací do soutěže bezvýhradnou akceptaci těchto pravidel a současně uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů. Účastník soutěže nahráním fotky dává pořadateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a emailová adresa za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely pořadatele, tj. za účelem nabízení produktů a služeb a informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu 2 let od ukončení soutěže.
 
V případě, že se účastník soutěže stane výhercem jedné z cen, též s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení a neúplná adresa bydliště (obec), ve sdělovacích prostředcích, Facebook stránkách a webových stránkách pořadatele. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelu výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem, zejména osobami pověřenými zajištěním této soutěže.
 
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adrese sídla pořadatele, a dále práva dle §§ 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení pořadateli. V případě pochybností o dodržování práv se může soutěžící obrátit na správce nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

9. OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY

Vložením fotografie do vkladatel/soutěžící činí toto prohlášení:
"Přiložené soutěžní fotografie vložené pod svým jménem jsem pořídil osobně a jsem oprávněn poskytovat práva k jejich užití dalším osobám bez omezení. Osoby, které by podle těchto snímků mohly být identifikovány, nemají námitky proti zveřejnění přiložených fotografií  na fotostěně po dobu konání kongresu IBU v Kišiněvě i po skončení fotosoutěže a s jejich případným použitím k internetovém serveru biatlon.cz"
a) je autorem dodané fotografie, že tato fotografie je původní,
b) zveřejněním fotografie na fotostěně, facebookovém profilu Český biatlon nebo stránkách biatlon.cz nevznikne žádný závazek vůči třetím osobám, nebudou neoprávněně zasažena autorská ani jiná práva či oprávněné zájmy třetích osob (zejm. právo na ochranu osobnosti či dobré pověsti třetích osob),
c) zveřejněním fotografie na fotostěně, facebookovém profilu Český biatlon nebo stránkách biatlon.cz nebudou porušeny obecně závazné právní předpisy a dobré mravy,
d) veškeré finanční nároky třetích osob vyplývající z užití fotografie (např. nároky na odměnu za pořízení a použití podobizen a obrazových snímků fyzických osob) byly ke dni předání fotografie uspokojeny.

Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla nebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv přerušit nebo ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na Facebookové stránce ČSB.
 
Bude-li mít organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, může být soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu s pravidly soutěže či podmínkami nebo s obecnými zásadami poctivé soutěže a fair play. Rozhodnutí organizátora o vyloučení ze soutěže je konečné, bez možnosti odvolání.
Organizátor neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži (především za funkčnost internetu a elektronické sociální sítě Facebook) ani za jednání třetích osob na sociální síti Facebook či jinde na internetu. Organizátor zejména neodpovídá za doručení e-mailů zasílaných v rámci soutěže, s výjimkou případu, že nedoručení sami zaviní.  
 
Účastí v soutěži projevuje soutěžící svůj souhlas s tím, že organizátor je oprávněn pořizovat obrazové, zvukové a zvukově obrazové záznamy výherců soutěže či shromažďovat jejich projevy osobní povahy, a bezplatně uveřejňovat jména a příjmení nebo obrazové, zvukové, obrazově zvukové záznamy týkajících se výherců nebo jejich projevů osobní povahy (video, fotografie, písmo, hlas apod.), ve sdělovacích prostředcích, na internetu nebo v propagačních materiálech organizátora.
 
Účast v soutěži, výhru ani jakákoliv jiná práva z toho vyplývající nelze vymáhat soudní cestou. Pravidla soutěže nejsou návrhem na uzavření smlouvy dle § 1731 a násl. obč. zákoníku ani veřejnou nabídkou dle § 1780 a násl. obč. zákoníku.

Tato soutěž není sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně aplikace musí být směřovány organizátorovi a pořadateli, nikoliv Facebooku.
 
V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícími a organizátorem řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.

 
V Praze dne 17. 8. 2016